SR13 Nolikums


BTA Sieviešu Sieviešu Dienas rallija 2013 vērtēšana (šeit)

Rallija Gids (šeit)

Piedzīvojumu un auto orientēšanās sacensības

„BTA Sieviešu Dienas Rallijs 2013”

NOLIKUMS

1. PAMATPRINCIPI

1.1.1         “ BTA Sieviešu Dienas Rallijs 2013” (turpmāk tekstā – Rallijs) ir atraktīvas autotūrisma sacensības ar dažāda rakstura papilduzdevumiem. Mērķis – popularizēt  veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.

1.1.2       Rallija dalībniecēm jāievēro Latvijas Republikas Ceļu Satiksmes Noteikumu (turpmāk – CSN) un šī Nolikuma prasības, kā arī jāievēro sacensību tiesnešu un policijas darbinieku likumīgās prasības.

1.1.3       Rallija norise – dalībnieces pārvietojas ar auto atbilstoši Organizatoru izstrādātajam maršrutam, brīvi orientējoties kartē vai sekojot leģendai, kā arī kontrolpunktos veicot īpašus uzdevumus.

1.1.4       Ekipāžā ir 2 dalībnieces – pilote un stūrmane, mašīnā drīkst būt pasažieres (tikai sievietes).

2. RALLIJA ORGANIZĀCIJA

2.1           Ralliju organizē biedrība „Par Stipru Latviju!” sadarbībā ar SIA „Krokodili”un biedrību „4X4 Klubs”. (turpmāk tekstā – Organizatori).

2.2          Ralliju vada sacensību direkcija un organizatoru apstiprināts galvenais tiesnesis.

Sacensību direktors  – Gatis Dzeguze – tel. 

Tiesnesis – Andris Vanags – Tel. 

Rallija sekretārs – Kristīne Lūse – tel. 

3. VIETA UN LAIKS

3.1           Rallijs notiek 2013.gada 8.martā. Ekipāžu kustība notiek atbilstoši Organizatoru izstrādātajam maršrutam pa vispārējās lietošanas ceļiem – Rīgas, Saulkrastu un Limbažu apkārtnē – kuri netiek slēgti publiskai satiksmei.

3.2          Rallija starta un finiša vieta noteikta Rīgā, pie modes un izklaides centra „Rīga Plaza”, adrese: Rīga, Mūkusalas iela 71.

3.3          Pasākuma norise:

2013.gada 8.marts

Laiks Vieta Kas notiek?
10:00 – 14:00 Rīga Plaza Ekipāžu reģistrācija, tehniskā komisija.
14:15 Rīga Plaza Dalībnieču sapulce
15:00 Rīga Plaza Pirmās automašīnas starts
22:00 – 01:00 Rīga Plaza Automašīnu finišs
No 22:00 Rīga Plaza Afterparty sākums
No 01:30 Rīga Plaza Apbalvošana

3.4         Atkarībā no dalībnieku skaita var tikt izmainīts pirmās automašīnas starta/finiša laiks un intervāls, par visām izmaiņām tiks ziņots dalībnieču sapulcē.

4. PASĀKUMA DALĪBNIECES

4.1.         Rallijā piedalīties un būt par piloti var jebkura sieviete, kura uzrāda šādus dokumentus:

4.1.1.     Atbilstošās kategorijas autovadītāja apliecību;

4.1.2.    Attiecīgās automašīnas tehnisko pasi.

4.2.        Dalībnieču Ekipāžā obligātais personu skaits 2 – pilote un stūrmane. Abu Dalībnieču vietām jābūt aprīkotām ar drošības jostām.

4.3.        Katra Dalībniece pilnībā atbild par savu rīcību pasākuma laikā, tās izraisītajām sekām un nodarītajiem zaudējumiem.

4.4.       Organizatori patur tiesības ierobežot maksimālo Ekipāžu skaitu. Plānotais ekipāžu skaits – 350.

4.5.        Par katras konkrētās ekipāžas atbilstību nolikuma prasībām lemj Organizators. Atteikums dalībai pasākumā nav pārsūdzams.

4.6.        Rallija un ar to saistīto pasākumu laikā Dalībnieces pašas uzņemas atbildību par sevi, savu mantu, dzīvību un veselību, kā arī savu darbību rezultātā trešo personu mantai, dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu.

4.7.     Ar parakstu uz reģistrēšanās anketas (organizators izsniedz pasākuma dienā pie reģistrēšanās) Dalībnieces piešķir Organizatoram tiesības pašam vai, pilnvarojot trešās personas, uzņemt Dalībnieču fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt informāciju par Dalībnieču teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos. Ar informācijas apstrādi, cita starpā, saprotamas tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst informāciju par Dalībniecēm. Nepieciešamības gadījumā Organizators minēto informāciju ir tiesīgs nodot ar to saistītajām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Organizatoram un trešajām personām ir tiesības izmantot iepriekš minēto informāciju un datus Pasākuma reklāmas kampaņās un citos nolūkos. Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto informāciju pieder Organizatoram un/vai personām, kurām tās nodevis Organizators.

5. AUTO

5.1.          Sacensībās var piedalīties ar jebkuras markas, modeļa vieglo pasažieru automašīnu, kas atbilst CSN un CSDD prasībām. Auto ar iebūvētiem drošības karkasiem sacensībām netiks pielaisti.

5.2.        Automašīnām ir jābūt derīgam CSDD izdotiem tehniskās apskates (TA) dokumentam. Ja izsniegts pagaidu TA protokols, kurā atzīme ir „2”, tad pie sacensībām tiek pielaisti automobiļi, kuriem nav šādas atzīmes par ritošās / bremžu / stūres sistēmām. Gala lēmumu nosaka sacensību tehniskais komisārs.

5.3.        Automašīnai jābūt  līdz pasākuma beigām derīgai automašīnas OCTA apdrošināšanas polisei.

5.4.        Automašīnai jābūt nokomplektētai atbilstoši CSN prasībām (aptieciņa, avārijas apstāšanās zīme, ugunsdzēšamais aparāts). Visam jābūt stingri nostiprinātam savās vietās.

5.5.        Dalībnieku automašīnā pasākuma laikā jābūt vismaz vienam mobilajam telefonam darba kārtībā, kura numurs ir uzrādīts pieteikuma veidlapā, tam jābūt uzlādētam. Bez šī punkta nosacījumu izpildes dalība sacensībās netiks pieļauta.

6. PIETEIKUMI. DALĪBAS MAKSAS

6.1           Pieteikums dalībai pasākumā iesniedzams Organizatoriem līdz 2013.gada 5.martam, plkst. 1500.

Pieteikumā jāuzrāda Ekipāžas sastāvs, automašīnas marka un kontaktinformācija.

Pieteikuma veidlapa atrodama internetā: parstipru.lv

6.2          Pēc pieteikumu nosūtīšanas Ekipāžai ir tiesības mainīt tās sastāvu līdz 2013.gada 5.martam, plkst.15.00, par to paziņojot sacensību rīkotājiem.

6.3          Pieteikumam bez 100% apmaksātas dalības maksas ir tikai informatīvs raksturs.

6.4         Reģistrācijas dienā dalībnieki parakstās uz pieteikuma, kurā norādīts, ka Dalībnieces ir iepazinušās ar šī Rallija Nolikumu, un apņemas to ievērot. (Pieteikumu izsniedz organizatori pie reģistrācijas sacensību dienā).

6.5          Par 6.4. punkta neievērošanu vai ētikas pārkāpumiem, kā arī nesportisku rīcību Ekipāža tiek sodīta ar diskvalifikāciju.

6.6          Organizatoram ir tiesības atteikt Ekipāžai dalību, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu. Tādā gadījumā dalības maksa tiek atmaksāta pilnā apmērā. Atteikums dalībai pasākumā nav pārsūdzams.

6.7          Dalības maksa katrai ekipāžai, kas pieteikusies un apmaksājusi to:

līdz 2013. gada 1.janvārim – 35 Ls

no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.janvārim -  40 Ls

no 2013.gada 1.februāra līdz 2013.gada 20.februārim – 45 Ls

no 2013.gada 21.februāra līdz 2013.gada 4.martam – 50 Ls

 2013.gada 5.martā – 80 Ls

6.8          Dalības maksa ir jāapmaksā 3 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas, pretējā gadījumā pieteikums tiek anulēts.

6.9          Organizatoram ir tiesības atteikt dalību ekipāžām, kas pieteikušās un apmaksājušas dalības maksu pēc 6.1. punktā noteiktā laika. Šajā gadījumā iemaksātā dalības maksa (ja tā ir veikta) tiek atmaksāta.

6.10      Ja Ekipāža ir pieteikusies un apmaksājusi dalības maksu un atsakās no dalības līdz 31.01.2013. – dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā, atsakoties līdz 28.02.2013. – dalības maksa tiek atmaksāta 50% apmērā, pārējos gadījumos dalības maksa netiek atmaksāta. SIA „Biļešu serviss” iegādātās dāvanu kartes netiek atmaksātas.

6.11         Dalības maksa jāapmaksā ar pārskaitījumu:

Biedrība „Par Stipru Latviju”

Reģ. Nr. 40008125588

Konta Nr. LV94HABA0551020448544

Banka: A/S Swedbank

Bankas kods: HABALV22

  • Maksājuma uzdevumā jānorāda: ekipāžas pilotes vārds/ uzvārds/ komandas nosaukums

6.12 Dalību Rallijā var apmaksāt arī juridiskas personas. Izrakstot rēķinu dalības maksai tiek pievienots PVN  (rēķinu izraksta SIA Krokodili). Atraktīvākajai uzņēmumu ekipāžai tiks piešķirta speciālbalva no SIA „Officeday Latvia”.

6.13       Ekipāžas diskvalifikācijas gadījumā, dalības maksa netiek atmaksāta.

7. MARŠRUTS. STARTA KĀRTĪBA

7.1                Rallija distance veidota pa Latvijas Republikas vispārējas lietošanas ceļiem.

7.2               Distances aptuvenais garums aptuveni 250 km. Starta intervāls – 30 sekundes (Organizators ir tiesīgs mainīt starta intervāla laiku). Sacensību dokumentācija un uzlīmes tiek izsniegtas pie Dalībnieču Reģistrācijas. Visā rallija laikā dalībniecēm jāievēro visi CSN.

7.3               Dalībniecēm rūpīgi jāiepazīstas ar organizatoru dotajiem uzdevumiem. Ja tie netiek pareizi izpildīti, tiek piešķirts laika sods. Laika sods var būt atšķirīgs katrā Kontrolpunktā vai Pārbraucienā.

7.4              Kontrolpunktu tiesnešiem nav pienākums sniegt papildus skaidrojumus par distances veikšanu. Ekipāžas veic distanci, vadoties tikai pēc izsniegtajiem materiāliem.

7.5               Uzdevumu veikšanas laikā Kontrolpunktos, automašīnas dzinējam jābūt noslāpētam.

7.6               Visi Kontrolpunkti obligāti jāapmeklē abām Ekipāžas dalībniecēm.

7.7               Iepazīšanās ar distanci nav paredzēta.

7.8               Distance jāveic maršruta dokumentos norādītajā secībā. Par nepareizā secībā, ja tāda norādīta, veiktām tiesnešu punktu atzīmēm paredzēts sods – rezultātu anulēšana un diskvalifikācija.

7.9               Pasākuma oficiālie dokumenti:

7.9.1               Rallija kontrolpunktu informācija un leģenda – materiālu un dokumentu kopums, pēc kuriem vadoties, jāveic distance.

7.9.2              Laika karte – dokuments, kurā tiek fiksēts uzdevumos un distancē pavadītais laiks. Atzīmes Laika kontroles kartē veic dalībnieces pašas (zīmogus par paveiktiem Speciālajiem uzdevumiem iespiež tiesneši), lai kontrolētu savu braucienu, savukārt, Laika kontroles kartes apakšējā daļā esošajā sadaļā „Rīgas kontrolpunkti”, ierakstus veic tikai Rīgas kontrolpunktu tiesneši.

7.9.3              Dalībnieces identifikācijas karte – dokuments ar svītru kodu dalībnieku identifikācijai.

7.10           Visu sacensību laiku Dalībnieces ir atbildīgas par augstākminēto dokumentu klāt esamību.

7.11  Laika kontroles kartes vai Identifikācijas kartes nozaudēšanas gadījumā Ekipāža tiek izslēgta no turpmākas dalības rallijā un nesaņem nekādu rezultātu.

7.12            Pasākuma rīkotājs nodrošina katru Ekipāžu ar nepieciešamajiem dokumentiem un atribūtiem.

7.13            Par starta numura sabojāšanu – naudas sods 10 Ls – kas jānomaksā līdz sacensību apbalvošanai.

7.14            Dalībniecēm ir tiesības izvietot uz savas automašīnas reklāmas uzlīmes, ja tās nav pretrunā ar morāles normām, neaizsedz pasākuma emblēmas un numurus, kā arī pasākuma Organizatora sponsoru reklāmas, ja tādas ir piešķirtas.

Sods par atteikšanos no pasākuma Organizatora sacensību numuriem un sponsoru reklāmas uzlīmēm – trīskāršas dalības maksas apmērā. Sodam jābūt apmaksātam līdz ekipāžas startam, pretējā gadījumā ekipāža rallijam netiek pielaista. Dalības maksa šajā gadījumā netiks atmaksāta.

7.15            Dalībnieču sapulce tiek uzskatīta par oficiālu Nolikuma pielikumu, Ekipāžu klātbūtne tajā ir obligāta.

7.16            Ceļa raksturojums – maršruts un orientēšanās tiks veikta uz valsts ceļiem, kuru segums būs – 70% asfalts; 30% cita veida ceļa segums.

7.17            Visi distances mērījumi ir veikti ar iekārtu Terratrip Eltrip6, kas kalibrēta autoceļa Rīga-Ērgļi 18-26 kilometrā.  1 kilometrs maršruta dokumentos atbilst 1000 metriem. Rekomendējam pārbaudīt dalībnieču automašīnas odometra precizitāti norādītajā ceļa posmā, jo dažādu automašīnu odometriem (kilometru skaitītājiem) iespējama kļūda.

7.18     Ekipāžām pilnā sastāvā jāatrodas automašīnā 15 minūtes pirms paredzētā starta laika un jāgaida tiesneša uzaicinājums doties uz startu. Nesagaidot tiesneša uzaicinājumu doties uz startu aizliegts.

7.19            Ekipāžām, kas nav savlaicīgi ieradušās uz startu, tas tiek dots tad, kad tas iespējams, netraucējot savlaicīgi startējošām Ekipāžām. Nekāda laika kompensācija netiek piemērota, iepriekš paredzētais starta laiks var palikt saistošs. Lēmumu pieņem galvenais tiesnesis.

7.20          Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas Rallija distancē sacensību laikā, ja tas nepieciešams, drošas rallija norises vai citu objektīvu iemeslu dēļ (neparedzēti laika apstākļi u.c.)

8. TIESNEŠI. PROTESTI.

8.1.          Rallija galvenais tiesnesis sastāda rallija grafiku un ir atbildīgs, lai rallijs noritētu saskaņā ar nolikumu, vada un norīko sacensību tiesnešus un sekretariātu.

8.2.        Rallija rezultāti tiek fiksēti elektroniski vai pierakstīti uz oficiālajiem rallija protokoliem. Pierakstu veic sacensību tiesneši. Sekretariāts veic rezultātu apkopošanu un ekipāžu reģistrāciju.

8.3.        Protesti par rallija norisi jāiesniedz pasākuma Galvenajam tiesnesim rakstiskā veidā ne vēlāk kā 10 minūtes pēc pēdējās automašīnas finiša. Protesti rezultātu apstrīdēšanai vai labošanai iesniedzami 30 minūšu laikā pēc provizorisko rezultātu publicēšanas. Protests jāiesniedz rakstiskā veidā Sacensību galvenajam tiesnesim, kā arī jāiemaksā drošības nauda Sacensību sekretariātā. Pēc noteiktajiem termiņiem, rezultāti netiks mainīti un protesti netiks pieņemti. Protesti tiek pieņemti tikai no Rallija dalībniecēm.

8.4.        Iesniedzot protestu, jāiemaksā drošības nauda 50 LVL Sacensību sekretariātā. Ja protests tiek apmierināts pilnībā, nauda tiek atmaksāta protesta iesniedzējai.

8.5.        Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas rallija galvenais tiesnesis izskata lietu pēc būtības un pieņem lēmumu 30 min. laikā. Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas ieinteresētās puses.

8.6.        Visus strīdus un nesaskaņas starp rallija dalībniecēm risina rallija tiesneši. Ja vienošanos nav iespējams panākt, tiek pieaicināts Galvenais Tiesnesis. Galvenā Tiesneša lēmums ir galīgs, neapstrīdams un visām rallija dalībniecēm obligāts.

9. REĢISTRĀCIJA, TEHNISKĀ KOMISIJA. PRASĪBAS

9.1.              Dokumentu pārbaude un citu ar autorallija dalībniecēm saistīto formalitāšu kārtošana tiek veikta Reģistrācijā un Tehniskajā komisijā. Dalībniecēm jāievēro paredzētais ierašanās laiks (skatīt punktu 3.3.) un jāierodas savlaicīgi. Pēc Reģistrācijas un Tehniskās komisijas darba laika beigām dokumenti netiks pieņemti.

9.2.             Gadījumā, ja atklāto tehnisko defektu nav iespējams novērst uz vietas, par automašīnas piedalīšanos pasākumā lemj tehniskais komisārs kopā ar Organizatoru.

9.3.             Automašīnas tehniskajā pārbaudē vai citā laikā var tikt iekļauts alkohola tests pilotei – gan pirms, gan pēc sacensībām. Pieļaujamā alkohola koncentrācija izelpā – 0,00 promiles. (Pieļaujamā mēraparāta kļūda – 0,2 promiles). Pārsniedzot pieļaujamo normu/kļūdu – Ekipāžas diskvalifikācija. Ja Dalībniece atsakās no alkohola pārbaudes, Ekipāžai tiek piemērota diskvalifikācija.

9.4.            Automašīnu, kura nebūs izgājusi tehnisko komisiju, dalība pasākumā netiks pieļauta. Dalības maksa šajā gadījumā netiks atmaksāta.

10. ORGANIZATORS

10.1            Uzņemas atbildību par pasākuma sportiskās daļas Nolikuma izstrādāšanu un sacensību organizāciju.

10.2           Uzņemas visa nepieciešamā ekipējuma transportēšanu un uzstādīšanu pasākuma norises vietā.

10.3           Nodrošina  kvalificētu tiesnešu un personāla darbību.

10.4          Uzņemas līgumu slēgšanu ar dažādiem uzņēmumiem, kuri garantēs dalībniekiem nepieciešamo servisu, komfortu un ēdināšanu.

10.5           Organizācija  rīko pasākuma kultūras programmu.

10.6           Veic visas pārējās darbības, saistītas ar sacensību realizācijas procesu.

10.7           Tehnisko palīdzību rallija laikā nodrošina „4X4 klubs” www.4x4klubs.lv Tel. 29996978

10.8           Palīdzība distancē ir maksas pakalpojums, kuru nesedz organizators.

10.9           Organizatori patur tiesības, vajadzības gadījumā, veikt izmaiņas nolikumā, sacensību norisē, laikā, distancē, starta kārtībā.

11. Pasākuma norise un rezultātu noteikšana

11.1           Pasākuma vērtēšanā par pamatu tiek ņemtas laika vienības (stundas, minūtes, sekundes). Par labāko laiku tiks uzskatīta vismazākā laika summa. Laiks tiks uzskaitīts vienoti ar tiesnešu datoru palīdzību. Dalībnieces savus pulksteņus ar oficiālo laiku sinhronizē pirms starta tiesnešu sekretariātā.

11.2           Attālumu mērīšanai par etalonu ir ņemti autoceļa Rīga-Ērgļi 18-26 km stabiņi. Distance sastādīta ar iekārtu Terratrip Eltrip6. Rekomendējam pārbaudīt dalībnieču automašīnas odometra precizitāti norādītajā ceļa posmā, jo dažādu automašīnu odometriem (kilometru skaitītājiem) iespējama kļūda.

11.3           Katrs laiks tiek piefiksēts tajā brīdī, kad viena ekipāžas dalībniece ir piegājusi pie tiesneša un tiesnesis ir nolasījis ekipāžas unikālo svītru kodu. Laika kontroles karti aizpilda katra ekipāža aizpilda, lai kontrolētu savu braucienu, kā arī tiesneši, lai kontrolētu Speciālo uzdevumu izpildi. Pasākuma finišā laika kartes ir jānodod tiesnesim.

11.4           Maksimālais iespējamais laiks, kurā ekipāžai jānokļūst no starta līdz finišam, ir 7 (septiņas) stundas (katrai ekipāžai no sava starta brīža). Laika normas kavēšana nav pieļaujama. Ja tiek pārsniegta 7 (septiņu) stundu laika norma, dalībnieces saņem NF (nefinišs, rezultāts netiek aprēķināts).

11.5           Papildus hronometra laikam iespējams arī soda laiks, kura lielums būs atkarīgs no pārkāpuma veida. (skat. izmantotos terminus)

 

11.6 Ja netiek veikta visa distance, dalībnieces saņem sodu par neveiktiem speciālajiem uzdevumiem un kavējumu uz kontrolpunktu laika kontroli. Šādā gadījumā dalībniecēm par izstāšanos ir jāziņo galvenajam tiesnesim vai ierodoties personīgi rallija finišā. Ja dalībnieces nepaspēj apmeklēt kontrolpunktus, norādītajos kontrolpunktu darba laikos, tiek pieskaitīts sods par atlikušo speciālo uzdevumu neveikšanu vai saņemta diskvalifikācija par neveiktu distanci.

 

11.7 Ja svītru kods ir nozaudēts vai bojāts, tiesneši neuzņemas atbildību par to, ka nav iespējams fiksēt ekipāžas brauciena laikus. Šādā gadījumā ekipāža no sacensībām izstājas.

 

11.8 Pirms apbalvošanas ceremonijas tiek publicēti provizoriskie rezultāti. No provizorisko rezultātu publicēšanas brīža, Dalībniecēm ir 30 minūtes laika iesniegt rakstisku protestu, lai apstrīdētu vai labotu Provizoriskos rezultātus. Protests jāiesniedz rakstiskā veidā Sacensību galvenajam tiesnesim, kā arī jāiemaksā drošības nauda Sacensību sekretariātā 50 LVL apmērā. Protesta pilnīgas apstiprināšanas gadījumā, iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta protesta iesniedzējai. Pēc noteiktā 30 minūšu termiņa rezultāti netiks mainīti un protesti netiks pieņemti. Rezultāti izvērstā veidā tiks publicēti pēc pasākuma beigām parstipru.lv.

 

12. APBALVOŠANA

12.1     Apbalvotas tiek pirmās trīs Ekipāžas ar diplomiem un Organizatora sarūpētām balvām.

12.2    Organizators patur tiesības apbalvot arī atsevišķu ekipāžu, pēc saviem ieskatiem.

13. REKLĀMA

13.1   Jebkura veida ar organizatoriem nesaskaņotas uzņēmumu vai organizāciju reklāmas aktivitātes Rallijā un ar to saistītajos pasākumos ir aizliegtas. Sods – 500 Ls un ekipāžas diskvalifikācija.

13.2   Tiek atļauts – uzņēmuma vai organizācijas nosaukuma vai zīmola iekļaušana ekipāžas

nosaukumā, uzlīmes uz automašīnas, reklāma uz dalībnieču apģērba.