SS4 Nolikums


UZMANĪBU! Stipro Skrējiena Gids (skatīt šeit)

Informācija dalībniekiem!

Uz jūsu pieteikuma anketā uzrādītajiem e-pastiem esam nosūtījuši dalībnieku kartes ar starta numuriem. Šī dalībnieka karte ir jāizdrukā un jāņem līdzi uz Cinevillu – tā ir arī bezmaksas ieeja dalībniekiem Cinevillā!

Tie, dalībnieki, kas nav saņēmuši dalībnieka kartes, varēs tās saņemt pie ieejas Cinevillā!

STIPRO SKRĒJIENS 4 / 2012
NOLIKUMS

Veicot trasi pastāv potenciāls risks gūt traumas! Nepārvērtējiet savas spējas un atcerieties, ka sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu rīcību un veselību veicot trasi.

1. Organizācija
–„Stipro skrējienu” rīko biedrība “Par Stipru Latviju” sadarbībā ar „SIA Krokodili” un „Latvijas Spēka Atlētu Federāciju’’.

2. Sacensības
–„Stipro skrējiens” ir atraktīvas sacensības, kas ietver klasiskā skriešanas krosa, dažādu veiklības un spēka disciplīnu elementus.
–Sacensības notiek brīvā dabā. Tās ierīkošanā tiek izmantoti gan dabīgie, gan mākslīgi radīti šķēršļi.
–Trase ir marķēta visā tās garumā.

3. Sacensību mērķi
–Veicināt plašam cilvēku lokam pieejamu izturības sacensību tradīcijas Latvijā, kuru galvenais mērķis ir pārbaudīt savu gribasspēku un īsto spēju robežu;
–Iesaistīt sacensībās maksimāli daudz dalībnieku, tā realizējot mērķi par veselīgu un aktīvu dzīves veida popularizēšanu;
–Ar masu mediju palīdzību izveidot projektu, kurā iesaistās dažādas sagatavotības pakāpes dalībnieki, darba kolektīvi (izmantojot skrējienu kā komandas saliedēšanas pasākumu);
–Padarīt sacensības starptautiskas;
–Piesaistīt sacensību organizēšanā citas sporta organizācijas, tā veicinot dalībnieku piesaisti un projekta tālāku attīstību.

4. Vieta un Laiks
–Stipro skrējiens notiek 2012.gada 4.maijā, kinopilsētā Cinevilla
–Starta vieta –kinopilsēta Cinevilla
–Sacensību programma:
•Ierašanās un reģistrācija: 10:00 –12:25
•Dalībnieku sapulce: 12:30 –12:45
•Starts Sievietēm 13:00, starts vīriešiem 13:40
•Starts komandām 14:20
•Kontrollaika beigas:16:30
•Apbalvošana: 17:00

5. Distance
–Sacensības notiek marķētā trasē un nav vērtējamas kā klasiskās skriešanas krosa sacensības;
–Trases garums ir aptuveni 7 kilometri. Trasē ir izteikts reljefs un to papildina vismaz 20 gan dabīgi, gan mākslīgi šķēršļi.
–Paredzētais laiks trases veikšanai ātrākajam dalībniekam ir mazāk kā 1 stunda. Sacensību kontrollaiks ir 1,5 stundas.
–Dalībniekiem strikti jāievēro distance. Ja kādu apstākļu dēļ dalībnieks iziet ārpus trases, tam jāatgriežas trasē precīzi tajā pašā vietā, kur tā tika pamesta.
–Nelabvēlīgu laika apstākļu (apledojums un taml.) vai citu objektīvu iemeslu dēļ trase un šķēršļi var tikt mainīti. Atsevišķi šķēršļi var tikt atcelti.

6. Dalība un klases
–Dalībai sacensībās var pieteikties jebkura persona, kura sacensību dienā ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu.
–Sacensības ir trīs grupās:
-Sieviešu
-Vīriešu
-Organizāciju klase
–Sieviešu un vīriešu klasē dalībnieki startē individuāli.
–Organizāciju klasē dalībnieki startē 4 cilvēku komandā. Obligāti jābūt pārstāvētiem abiem dzimumiem.
-Organizāciju klasē tiek noteiktas atsevišķas ieskaites grupas –Pašvaldību grupa un Augstskolu grupa, kurās tiek izcīnītas speciālbalvas. Šo grupu dalībkomandas tiek vērtētas arī kopējā Organizāciju klases ieskaitē
Personīgi parakstoties pieteikuma formā, Dalībnieks apliecina:
•ka piedalās sacensībās pēc savas brīvas gribas, apzinoties un izprotot iespējamos riskus, kas ar to saistīti;
•ka apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ;
•ka viņš/-a pilnībā uzņemas atbildību par savas veselības stāvokli un tas ir atbilstošs sacensību distances veikšanai;
•ka viennozīmīgi piekrīt šim sacensību nolikumam un apņemas to ievērot.

7. Reģistrācija
–Sacensībām var pieteikties internetā –parstipru.lv, aizpildot tur atrodamo pieteikuma anketu.
–Dalībniekam personīgi jāparakstās pieteikuma anketā sacensību dienā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (anketu nodrošina organizatori).
–Reģistrējoties sacensībām, dalībniekam divu dienu laikā jāpārskaita dalības maksa uz norādītajiem rekvizītiem. Maksājuma uzdevumā jānorāda dalībnieka vārds un uzvārds, par kuru tiek veikts maksājums.
–Dalības maksa tiek noteikta:
•Individuālajiem dalībniekiem:
•30.01.2012 –15.02.2012 – 6 LVL
•16.02.2012 –31.03.2012 – 8 LVL
•01.04.2012 –30.04.2012 – 10 LVL
•01.05.2012 –03.05.2012 – 12 LVL
•Sacensību dienā 15 LVL
•Organizācijām un komandām:
•30.01.2012 –29.02.2012 – 40LVL
•01.03.2012 –15.04.2012 – 50LVL
•16.04.2012. –03.05.2012 – 60 LVL
Izrakstot rēķinu juridiskai personai, dalības maksai tiek pievienots PVN 22%(rēķinu izraksta SIA Krokodili)

Biedrība “Par Stipru Latviju” (Reģ. )
Kr.. Barona iela 108/2-22,Rīga, LV 1001
Swedbank AS
Konts: 

 

8. Vērtēšana un apbalvošana
–Par sacensību uzvarētāju kļūst dalībnieks vai komanda, kurš/-a visātrāk veicis/-kusi distanci.
–Atsevišķi tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji vīriešu, sieviešu un komandu klasēs.
–Katrs sekmīgi trasi veikušais dalībnieks saņem sertifikātu.
–Papildus balva individuālajā un komandu klasē –visatraktīvākais tērps.
–Organizatori patur tiesības piešķirt arī citas balvas pēc saviem ieskatiem.

9. Sodi
–Par jebkādu nesportisku, rupju izturēšanos vai krāpniecisku darbību dalībnieks var tikt diskvalificēts.
–Ja dalībnieks atsakās vai nevar veikt kādu šķērsli, viņš var turpināt distanci. Šādā gadījumā dalībnieka rezultāts, neskatoties uz uzrādīto laiku, tiks vērtēts kā sliktāks attiecībā pret tiem dalībniekiem, kas būs veikuši visus šķēršļus. Par izkāpšanu no trases vai šķēršļa neveikšanu dalībniekam tiek piešķirts sods 10 minūtes.

10. Obligātais ekipējums
–Obligātā ekipējuma nav. Tiek rekomendēti sporta apavi, vēju necaurlaidīgas garās bikses un krekls / jaka ar garajām piedurknēm, cimdi. Dalībnieka numuram jābūt piestiprinātam krūšu rajonā virs apģērba. Dalībnieki, kas finišēs bez numura, paliks bez rezultāta.

11. Serviss
11.1. Organizatori sacensību dalībniekiem nodrošina nomazgāšanās iespēju, ģērbtuves un medicīnisko personālu, kurš sniegs pirmo medicīnisko palīdzību.
11.2. Ģērbtuvju zona un dušas būs pieejamas tikai dalībniekiem, uzrādot sacensību numuru. Maiņas drēbes un apavus šajā zonā varēs nolikt jau pirms starta. Ģērbtuvēs aizliegts uzglabāt dokumentus, vērtslietas, mobilos telefonus un naudu.

12. Citi
12.1. Ņemiet vērā, ka jūsu ekipējums (apģērbs, apavi) var tikt bojāts sacensību laikā.
12.2. Pirms starta noņemiet jebkāda veida rotaslietas, neatstājiet neko kabatās.
12.3. Atcerieties, ka stiprs cilvēks ir labsirdīgs cilvēks. Saglabājiet toleranci sacensību laikā, palīdziet citam dalībniekam, ja redzat, ka viņš nevar veikt šķērsli un arī jūs saņemsiet palīdzību, kad to vajadzēs.
12.4. Tiek rekomendēts ņemt līdzi vismaz vienu atbalstītāju.
12.5. Organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā veikt izmaiņas nolikumā, sacensību norisē, laikā, distancē, starta grupās.
!!! Dalībnieks ir pieteicies ar brīdi, kad saņemts tā pieteikums un nomaksāta dalības maksa. Dalības maksa jāapmaksā divu dienu laikā, pēc pieteikuma anketas iesūtīšanas!