SČ13 Dokumenti

Apstiprinu:

Biedrība “Latvijas Spēka Atlētu federācija”

Valdes priekšsēdētājs Māris Liepiņš

 2013.gada 5.martā

 

 

SILTUMS JUMS LATVIJAS ATKLĀTAIS SPĒKAVĪRU

ČEMPIONĀTS 2013

ELITE

Nolikums

 

MĒrĶis un uzdevumi

 

1.   Noskaidrot Latvijas atklātā spēkavīru čempionāta uzvarētāju elites grupā.

2.   Veicināt spēkavīru sporta attīstību Latvijā, un popularizēt to valsts iedzīvotājiem.

3.   Noskaidrot un sagatavot sportistus, kas pārstāvēs Latviju starptautiskos spēkavīru turnīros.

4.   Popularizēt sportu un tā audzinošās vērtības Latvijas jauniešu vidū, sekmēt viņu pievēršanos aktīvam dzīvesveidam, tādējādi atraujot no krišanas dīkdienībā, alkohola, narkotiku, datorspēļu u.c. atkarībām.

5.   Attīstīt sadarbību ar Latvijas pilsētām un popularizēt tās kā sporta atbalstītājas.

 

ORGANIZATORI

 

Čempionātu kopīgi organizē biedrība “Latvijas spēka atlētu federācija” un biedrība “Par Stipru Latviju”, sadarbībā ar producentu grupu „Krokodili”; tikai šīm organizācijām ir tiesības pieņemt jebkādus ar sacīkšu organizēšanu saistītus lēmumus pēc visu pušu vienošanās.

 

VIETA UN LAIKS

 

Sacensības Latvijas atklātā spēkavīru čempionāta elites grupā norisināsies 5 posmos un superfināla. (sacensību kalendārā iespējamas izmaiņas)

 

1. posms

Rīga, komplekss Lido

18.maijs

2. posms

Koknese

8.jūnijs

3. posms

Smiltene

15.jūnijs

4. posms

Mērsrags

13.jūlijs

5. posms

Ilūkste

20.jūlijs

Superfināls

Ventspils

3.augusts

Superfināls

Limbaži

4.augusts

Pāriem

Valmiera

10.augusts

Pāriem

Mārciena

11.augusts

 

PIETEIKŠANĀS

 

Par dalību Latvijas atklātā spēkavīru čempionāta elites grupā sportistiem jāpaziņo organizatoru pārstāvjiem (telefons: mob:, ; Fax: ;              e-mail: ). Sacensību dalībniekam tiks nosūtīts reģistrācijas pieteikums, kas jānosūta uz adresi Rīga, Kr.Barona iela 108/2-22, LV 1010, līdz 2013.gada 15.maijam.

 

Sacensību dalībnieks parakstot šo pieteikumu, apliecina, ka viņš ir iepazinies ar sacensību nolikumu un piekrīt visiem tā noteikumiem, kā arī apņemas to ievērot visu sacensību laiku.

 

Organizatori patur sev tiesības akceptēt vai noraidīt reģistrācijas pieteikumu. Šis lēmums nav pārsūdzams.

 

PAMATPRINCIPI

 

Latvijas atklātais spēkavīru čempionāts elites grupā ir starptautiskas sacensības.

 

1.   DALĪBNIEKI

1.1.Latvijas atklātajā čempionātā spēkavīriem var piedalīties sportisti, kuri ir iesnieguši pieteikumu Latvijas spēka atlētu federācijā, kā arī LSAF uzaicinātie ārzemju atlēti.

1.2.Latvijas atklātā spēkavīru čempionāta elites grupā var piedalīties sportisti, kas atbalsta biedrības “Latvijas spēka atlētu federācija” mērķus un uzdevumus.

1.3.Kļūstot par Latvijas atklātā spēkavīru čempionāta elites grupā dalībnieku, sportists apņemas saskaņot ar Latvijas Spēka Atlētu Federāciju jebkurus startus citu organizatoru rīkotajās spēkavīru sacensībās Latvijā 2013.gadā, informēt par piedāvājumiem startēt ārpus valsts robežām. LSAF patur iespējas liegt sportistam dalību citu organizatoru sacensībās.

 

2.   PIETEIKUMI

2.1.Visām formalitātēm un organizatoru izvirzītajām prasībām ir jābūt nokārtotām divas dienas pirms sacensībām, pretējā gadījumā sportista piedalīšanās nav iespējama;

2.2.Sportisti, kas vēlas pieteikties sezonas vidū, var to izdarīt, pie nosacījuma, ka viņu pieteikumi tiks saņemti trīs dienas pirms kārtējā posma, kurā viņi vēlas piedalīties.

 

3.      SacensĪbu vispĀrĒjie noteikumi

3.1. Sacensības notiek pēc Latvijas spēka atlētu federācijas noteikumiem. Noteikumus skatīt Nolikuma pielikumā Nr.1.

3.2. Sacensības apkalpo Latvijas Spēka Atlētu Federācijas tiesneši.

3.3. Visus lēmumus par sacensību norisi, protestiem u.c. pieņem sacensību galvenais tiesnesis

 

4.      VĒRTĒŠANA

4.1  Katrā vingrinājumā sacensību dalībniekiem tiek piešķirti punkti atbilstoši iegūtajai vietai. Pēdējā vieta 1 punkts, priekšpēdējā 2 punkti utt.. Ja vingrinājums netiek izpildīts – 0 punktu.

4.2. Vietas sacensību kopvērtējumā nosaka pēc katrā vingrinājumā uzrādītajiem rezultātiem un iegūtajiem punktiem, tos summējot.

4.3. Ja posma kopvērtējumā diviem vai vairākiem sportistiem ir vienāds punktu skaits, tad vietu sadalījumu sacensību kopvērtējumā nosaka pēc izcīnītās augstākās (-ām) vietas(-ām) vingrinājumos, ja arī tās ir vienādas, tad pēc pēdējā vingrinājumā uzrādītajiem rezultātiem;

4.4. Sportists, kurš vingrinājumā tiek diskvalificēts, punktus negūst;

4.5. Katrā Latvijas čempionāta posmā sacensību dalībniekiem tiek piešķiri punkti atbilstoši posma kopvērtējumā iegūtajai vietai.

1. vieta

10 punkti

2. vieta

9 punkti

3. vieta

8 punkti

4. vieta

7 punkti

5. vieta

6 punkti

6. vieta

5 punkti

7. vieta

4 punkti

8. vieta

3 punkti

9. vieta

2 punkti

10.-12. vietai

1 punkts

13.vieta un nākamās

0 punkti

 

4.6. Sportists, kurš posmā tiek diskvalificēts, punktus negūst;

4.7. Latvijas atklātā čempionāta kopvērtējumā tiek summēts sportistu visos posmos (ieskaitot Superfinālu) iegūtais punktu skaits.

4.8. Viesu iegūtās vietas Latvijas čempionāta kopvērtējumā netiek ņemtas vērā.

4.9. Superfinālam kvalificējas sportisti, kuri Latvijas Atklātā čempionāta kopvērtējumā pēc pieciem posmiem ieņem pirmās 10 vietas. Organizatoriem ir tiesības uzaicināt uz superfinālu citus sportistus pēc saviem ieskatiem.

 

5. APBALVOŠANA

5.1.Starptautiskajās sacensībās Latvijas Atklātais spēkavīru čempionāts tiek noteikts balvu fonds. (pielikums Nr.2)

5.2.Sacensību posma balvu fonda sadalījums tiek noteikts atbilstoši sportista ieņemtajai vietai

5.3.Katra posma godalgoto vietu ieguvēji saņem kausus.

5.4.Sacensību organizatori sedz visus ar balvu fondu saistītos izdevumus.

5.5.Sacensību kopvērtējuma godalgoto vietu ieguvēji saņem kausus.

 

6.REKLĀMA

6.1. Sportistam/dalībniekam ir tiesības atrasties sacensību norises vietā sporta formā uz kuras tiek eksponēts viņa personīgais sponsors.

6.2. Sportistam ir tiesības veikt reklāmas vai citas aktivitātes, kas saistītas ar viņa personīgo sponsoru tikai saskaņojot ar sacensību organizatoriem un saņemot no tiem atļauju.

 

6.3. Veicot vingrinājumu/startējot, iznākot sacensību arēnā atklāšanas vai apbalvošanas ceremonijās sportistam obligāti jābūt organizatoru izsniegtajā formā, ja tāda ir organizatoru prasība. Vingrinājumā izmantotais sportista ekipējums nedrīkst aizsegt organizatoru sacensību atbalstītāja reklāmu uz formām. Šīs organizatoru prasības neizpildes gadījumā – dalībnieka rezultāts var tikt anulēts, var pieprasīt atgriezt ceļa izdevumus, balvu fondu/balvas, liegt turpmāk startēt LSAF rīkotajās sacensībās, piemērot citas sankcijas.

 

 

7. CITI NOTEIKUMI.

7.1. Organizatori patur tiesības, vajadzības gadījumā, veikt izmaiņas nolikumā, sacensību norisē, laikā, vietā un telpā.

 

7.2.Piedaloties sacensībās pastāv potenciāls risks gūt traumas! Nepārvērtējiet savas spējas un atcerieties, ka sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu rīcību un veselību.

 

7.3.  Atcerieties, ka stiprs cilvēks ir labsirdīgs cilvēks. Saglabājiet toleranci sacensību laikā, palīdziet citam dalībniekam, ja redzat, ka viņam ir problēmas veicot vingrinājumu, neatsakiet padomu un arī jūs saņemsiet palīdzību, kad to vajadzēs.

 

7.4. Kārtība kādā tiek izmaksātas kompensācijas par ierašanos uz sacensībām tiek noteikta Pielikumā Nr.3.

 

 

PIELIKUMS Nr.1

SACENSĪBU NOTEIKUMI

 

 1. Sacensības notiek pēc Latvijas Spēka Atlētu Federācijas noteikumiem.
 2. Sacensību organizēšana.

 

Organizējot Latvijas atklāto spēkavīru čempionātu elites grupā tiek ņemti vērā sekojoši dokumenti:

 • Sacensību  nolikums;
 • Sacensību noteikumi.

 

Papildus dokumenti un instrukcijas, kas jāievēro sacensību organizatoriem, tiesnešiem un dalībniekiem, regulē šādus jautājumus:

 • sacensību disciplīnas;
 • sacensību drošība;
 • precīza inventāra sagatavošana;
 • tiesnešu darbība.

Minētie dokumenti ir jāpārzin katram dalībniekam un to nezināšana netabrīvo no tajos atrunāto noteikumu izpildes.

 

 1. Sacensību ētikas kodekss.

 

Piedaloties Latvijas Spēka Atlētu Federācijas rīkotajās sacensībās ir jāievēro sekojošas prasības, kas skar sportistu attieksmi pret sacensībām:

Papildus Latvijas atklātā spēkavīru čempionāta elites grupā nolikumam, tiek piemērotas šādas normas:

·         Apzināta neatbilstoša veselības stāvokļa slēpšana, kā rezultātā tiek sasniegti ļoti vāji rezultāti vai nepabeigtas sacensības –  rezultāts var tikt anulēts, var pieprasīt atgriezt ceļa izdevumus, balvu fondu/balvas;

·         Slēpta informācija par savainojumiem, kā rezultātā tiek gūts nopietns savainojums vai nepabeigtas sacensības –  rezultāts var tikt anulēts, var pieprasīt atgriezt ceļa izdevumus, balvu fondu/balvas;

·         Tiesnešu lēmumu/rezultātu publiska apstrīdēšana/kritizēšana – rezultāts var tikt anulēts.

 

Ja viens vai vairāki no šiem  noteikumiem tiek pārkāpti atkārtoti, dalībniekam var tikt atņemtas tiesības turpmāk startēt Latvijas Spēka Atlētu Federācijas un tās sadarbības partneru sacensībās.

 

Uzvedības normu pārkāpumi sacensībās/posmā var tikt sodīti ar rājienu, naudas sodu, rezultātu anulēšanu, diskvalifikāciju no vingrinājuma un/vai izslēgšanu no sacensībām.

 

Lēmumu par sankcijām pieņem sacensību galvenais tiesnesis, nepieciešamības gadījumā piesaistot LSAF pārstāvjus. Biedrības “Latvijas spēka atlētu federācija” valde par visiem gadījumiem kas saistīti ar sportistu/dalībnieku diskvalifikāciju informē starptautiskās spēkavīru organizācijas.

 

 1. Sacensību norises kārtība.

 

Sacensības tiek organizētas atbilstoši Latvijas atklātā spēkavīru čempionāta elites grupā nolikumam.

Sacensībās tiek iekļauti 5-10 vingrinājumi, vietas tiek noteiktas, saskaitot kopā izcīnītos punktus katrā vingrinājumā. Organizatoram ir tiesības izmainīt veicamo vingrinājumu skaitu.

 

Pirms sacensību pirmā vingrinājuma notiek izloze, kā rezultātā tiek izlozēta sportistu starta kārtība pirmajā vingrinājumā.

 

Starta secība katrā nākamajā vingrinājumā tiek noteikta pēc iepriekšējā vingrinājumā uzrādītajiem rezultātiem, piemēram, otro vingrinājumu sāk sportists, kurš pirmajā vingrinājumā uzrādīja zemāko rezultātu.

 

Ja sacensībām ir pieteikušies vairāk kā 14 dalībnieki, organizatoriem ir tiesības pēc trīs vingrinājumiem no sacensībām izslēgt dalībniekus ar sliktākajiem uzrādītajiem rezultātiem, samazinot dalībnieku skaitu līdz 12 atlētiem.

 

Sacensībās tiek izveidota slēgtā zona, kurā sportistiem ir iespējas atpūsties un sagatavoties nākamajam vingrinājumam. Slēgtajā zonā var atrasties tikai sportisti, tiesneši un sacensību organizatori, kā arī speciāli uzlūgtas personas.

 

Vingrinājuma izpildes laikā sacensību arēnā (laukumā) drīkst atrasties tikai atlēti, kuri veic vingrinājumu, tiesneši, vingrinājuma veikšanas nodrošināšanai nepieciešamie asistenti, kā arī organizatoru personāls (fotogrāfi, vadītāji, operatori, karsējas u.c.). Citu nepiederošu personu atrašanās sacensību arēnā (laukumā) nav pieļaujama, tās tiek izraidītas no norises vietas. Nepakļaušanās gadījumā sportists var tikt diskvalificēts.

 

Sacensību organizatoriem obligāti jānodrošina divi tiesneši, trīs tehniskie asistenti un medicīnas pārstāvis, kas sniedz pirmo palīdzību. Ja nepieciešams, tiesnešu un tehnisko asistentu skaits var tikt palielināts.

 

 1. Dalībnieku pienākumi.

 

Visiem dalībniekiem pirms sacensībām ir jāparaksta līgums, kurā dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli un iespējamām sekām/traumām.

 

Visiem dalībniekiem obligāti jastartē organizatoru izsniegtajās sporta formās (ja nepieciešams), kā arī jāpiedalās reklāmas vai citās aktivitātēs, kas saistītas ar sacensību veiksmīgu norisi. Šīs organizatoru prasības neizpildes gadījumā – dalībnieka rezultāts var tikt anulēts, var pieprasīt atgriezt ceļa izdevumus, balvu fondu/balvas, liegt turpmāk startēt LSAF rīkotajās sacensībās.

 

Visiem dalībniekiem sacensību ietvaros ir jāsniedz intervijas mediju pārstāvjiem, jāsniedz autogrāfi sacensību apmeklētājiem, kā arī jāpiedalās foto sesijās ar sponsoriem un līdzjutējiem.

 

Ierasties sacensību norises vietā vismaz pusstundu pirms sacensību sākuma.

 

 1. Ekipējums.

 

Startējot sacensībās sportists drīkst izmantot speciālo sacensību ekipējumu (jostas, kostīmi, zābaki) tikai saskaņā ar “Latvijas spēka atlētu federācijas” normām. Jebkuru jautājumu par speciālā inventāra atbilstību LSAF un starptautiskajām prasībām sportists var noskaidrot Latvijas spēka atlētu federācijā. (kontaktpersona R.Bergmanis).

 

 1. Sankcijas.

 

Sankcijas, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa, piemēro “Latvijas spēka atlētu federācija” vai atbilstošo sacensību īpašais nolikums.

 

 • Noteikumu pārkāpšana – vispārīgās sankcijas:

Par visiem noteikumu pārkāpumiem lemj sacensību galvenais tiesnesis un Latvijas Spēka Atlētu Federācija.

Sportistam par šajos noteikumos paredzētajiem pārkāpumiem Latvijas Spēka Atlētu Federācija nosaka sekojošas sankcijas:

 • Rezultātu anulēšana;
 • Diskvalifikācija no sacensībām;
 • Izslēgšana no kopvērtējuma;
 • Naudas sodi;
 • Aizliegums piedalīties Latvijas spēka atlētu federācijas rīkotajās sacensībās;

 

PIELIKUMS Nr.3

TRANSPORTA KOMPENSĀCIJAS

 

 

Kārtība kādā Latvijas atklātajā spēkavīru čempionātā elites grupā tiek kompensēti transporta izdevumi par ierašanos uz sacensībām:

1.                  Transporta kompensācijas var saņemt atlēti, kuri ierindojas no 1. Līdz 12.vietai;

2.                  Starppilsētu (Latvijas teritorijā) sabiedriskā transporta biļetes tiek kompensētas pilnā apjomā;

3.                  Ja organizatori uz sacensību norises vietu ir norīkojuši autobusu, transports tiek kompensēts līdz autobusa atiešanas vietai;

4.                  Maksimālais transporta kompensācijas apmērs – 8 Ls uz 100 km;

5.                  Lai saņemtu transporta kompensāciju, sportistam ir jāiesniedz transporta biļete vai degvielas čeks;

6.                  Ja no vienas pilsētas piedalās vairāki atlēti, uz sacensību vietu jāierodas ar vienu automašīnu. Pretējā gadījumā transporta kompensācijas apmērs tiek dalīts vienādi uz visām transporta vienībām.